top of page

Όραμα & αποστολή

Tο Ίδρυμα Κόκκαλη ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και αποτελεί έναν μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που υπηρετεί το όραμα του Σωκράτη Κόκκαλη, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, και τιμά το έργο και τη συνεισφορά του αείμνηστου πατέρα του Πέτρου Κόκκαλη, διεθνώς διακεκριμένου χειρουργού και ανθρωπιστή, καθηγητή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδρυτή της πρώτης νευροχειρουργικής κλινικής στην Ελλάδα.

Συνεχίζοντας την πολυετή παράδοσή του το Ίδρυμα Κόκκαλη προσαρμόζει τις δράσεις του στην εποχή που διανύουμε και παραμένει επίκαιρο, ταυτόχρονα συνεχίζοντας να εξυπηρετεί το όραμά του που εστιάζει στο κοινό συμφέρον με τη συμβολή του στη διεθνή συνεργασία και την προαγωγή της γνώσης και της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του κοινωνικού κράτους, της ιατρικής, της πληροφορικής και του αθλητισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την προώθηση μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και ευημερούσας Νοτιανατολικής Ευρώπης μέσα από την υποστήριξη της δημόσιας, πολιτιστικής και επιστημονικής ζωής της περιοχής. Η επένδυση του Ιδρύματος σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα ωφελήσει άτομα, ιδρύματα, οργανισμούς και την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και διασφαλίζοντας δικαιοσύνη, ευημερία και κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Ψηλά στους στόχους του Ιδρύματος είναι η συμβολή του στην προώθηση πιο συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, που επιτρέπουν στους πολίτες τους να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή, η προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και της κοινωνικής ένταξης, για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν σε μία κοινότητα, καθώς και η πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού επιδιώκεται μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης που στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στη δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης και συνεργασίας στις εθελοντικές οργανώσεις και στα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα, προκειμένου να αναπτυχθεί ο επαγγελματισμός τους και η ευρωπαϊκή διάσταση της εργασίας στον εν λόγω τομέα.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στον τομέα της εκπαίδευσης στρέφονται περισσότερο στην κατάρτιση, συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των κύριων προκλήσεων, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Ευρώπη ως το τέλος της δεκαετίας, καθώς και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη. Η καταπολέμηση των υψηλών επιπέδων ανεργίας –ιδίως των νέων, των ενήλικων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και των ατόμων που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφικνούμενων μεταναστών – αποτελεί προτεραιότητα, καθώς οι τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, και είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση τους.

Ταυτόχρονα, το Ίδρυμα ασπάζεται το παγκόσμιο όραμα να καταστήσει τον πλανήτη κλιματικά ουδέτερο έως το 2050 μέσω μίας δίκαιης μετάβασης προς μία ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα στρέφεται προς την υποστήριξη των πολιτών, των τοπικών αρχών και των επιχειρήσεων για αυτόν το μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο. Το ίδρυμα στηρίζει την αναπτυξιακή στρατηγική που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της για την υλοποίηση της Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στον τομέα αυτό το Ίδρυμα συντελεί στην ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

bottom of page