top of page

Περιγραφή του προγράμματοςΤο πρόγραμμα EGD4cities εμπνέεται από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, με στόχο την εφαρμογή μιας γενικής αντίληψης και προσέγγισης για πράσινο ανθρώπινο κεφάλαιο και μία πράσινη οικονομία που αναφέρεται στην ευρύτερη προσέγγιση για αειφορία, εισάγοντας δεξιότητες που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία. Το έργο έχει τον ειδικό στόχο να βελτιώσει τις απαιτούμενες πράσινες δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό, βελτιώνοντας τις τεχνικές ικανότητες, τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις του για την ανάπτυξη και υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και την κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να παρέχει ένα εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό των τοπικών αρχών, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο και να σεβαστεί το Στόχο 13 Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών "Λάβετε επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της ", Στόχο 11" Κάντε πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες ", καθώς και σχετικούς στόχους άλλων SDGs. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί πιλοτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για δοκιμές και προσαρμογές σε ανεπτυγμένο υλικό.


Γενικά, το πρόγραμμα προορίζεται να εμπλέξει τοπικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για μια ποικιλία περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το θόρυβο ή την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη διάθεση αποβλήτων, την εκπαίδευση και προστασία των καταναλωτών ή τον πολεοδομικό σχεδιασμό που επηρεάζουν άμεσα την υγεία των ντόπιων πολιτών και έχουν επίπτωση στο περιβάλλον.


Ο ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει το προσωπικό των τοπικών αρχών και τους ηγέτες των ΜΚΟ για τη δέσμευση των αλλαγών, την ανάπτυξη πράσινων τομεακών δεξιοτήτων και την προώθηση ηγετικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητας, κοινωνικο-εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσω της δράσης των Τοπικών Αρχών και των ΜΚΟ. Οι ειδικοί του στόχοι είναι να βοηθήσουν αυτές τις ομάδες-στόχους να ενημερώνονται σχετικά με την επιστήμη και την πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την αειφορία βελτιώνοντας και επεκτείνοντας την προσφορά ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας για ενήλικες, υπό την προοπτική της δια βίου μάθησης. Στο πλαίσιο του EGD4cities θα αναπτυχθεί μια Μεθοδολογία Αξιολόγησης για την αξιοποίηση / δημιουργία τοπικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (IO1) προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του προσωπικού των τοπικών αρχών στην παροχή βοήθειας για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα “Transformative Mindset Course on EGD4cities” (IO2) από την κοινοπραξία για να αυξήσει και να εμβαθύνει τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού των τοπικών αρχών που εργάζονται στις θέσεις λήψης αποφάσεων, σχετικά με τον τρόπο ανθεκτικότητας της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.


Επιπλέον, τα βίντεο "Peer to Peer Success Stories" (IO3) θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος καθώς θα παρακινήσουν την ομάδα-στόχο, θα τους ενθαρρύνουν να αλλάξουν συμπεριφορές και να υιοθετήσουν μία νέα νοοτροπία, να εμπνέουν άτομα και οργανισμούς να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν βιώσιμες συμπεριφορές.


Ως τελευταία δράση, η κοινοπραξία στόχο έχει να αναπτύξει ένα «Virtual Think Tank» (IO4) όπου θα μοιραστούν πληροφορίες και πόροι σχετικά με περιβαλλοντικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο και ευκαιρίες κατάρτισης, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα και οι δεξιότητες των ενδιαφερόμενων μερών να χειριστούν κάθε μεμονωμένο αίτημα, για βοήθεια και παροχή συμβουλών στον τομέα του περιβάλλοντος και της αλλαγής του κλίματος.


Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσει σαφή και απτά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υποστηρίζοντας μια βιώσιμη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους σχετικά με την ηγεσία, την ιθαγένεια, τις πράσινες δράσεις και τις κοινωνικές αλλαγές για το περιβάλλον, τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες. Επιπλέον, οι EGD4cities θα προωθήσουν την ευημερία των πολιτών, παρέχοντας συνεκτική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο περιβαλλοντικός τομέας συμπληρώνοντας και προσθέτοντας αξία στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Η κοινοπραξία δηλώνει ότι το έργο EGD4cities θα έχει διεθνή και τοπικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, την ενσωμάτωση και την ένταξη, με οφέλη και περισσότερες ευκαιρίες για όλους.
Tags:

Comments


KOKKALIS FOUNDATION

Irodotou 23, 106 74

Athens, Greece

+30 216 8003090-91

kf@kokkalisfoundation.gr

  • White Facebook Icon
Contact

Thanks! Message sent.

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.

bottom of page